DIY Mayonnaise Hair Mask

DIY Mayonnaise Hair Mask Use this DIY mayonnaise hair mask to revive your damaged hair....